首页 > 古诗词 >>正文

仁和里杂叙皇甫湜(大人乞马癯乃寒)

古诗词 时间:2021-10-14 09:00:00 作者:小悦
【http://www.hnminge.com - 好文章网】
仁和里杂叙皇甫湜(大人乞马癯乃寒)
作者:李贺 【仁和里杂叙皇甫湜】 大人乞马癯乃寒,宗人贷宅荒厥垣。 横庭鼠径空土涩,出篱大枣垂朱残。 安定美人截黄绶,脱落缨裾瞑朝酒。 还家白笔未上头,使我清声落人後。 枉辱称知犯君眼,排引才升强絙断。 洛风送马入长关,阖扇未开逢瘈犬。 那知竖都相草草,客枕幽单看春老。[1] 归来骨薄面无膏,疫气冲头鬓茎少。 欲雕小说干天官,宗孙不调为谁怜。 明朝下元复西道,崆峒叙别长如天。   拼音解读   【rén hé lǐ zá xù huáng fǔ shí 】 dà rén qǐ mǎ qú nǎi hán ,zōng rén dài zhái huāng jué yuán 。 héng tíng shǔ jìng kōng tǔ sè ,chū lí dà zǎo chuí zhū cán 。 ān dìng měi rén jié huáng shòu ,tuō luò yīng jū míng cháo jiǔ 。 hái jiā bái bǐ wèi shàng tóu ,shǐ wǒ qīng shēng luò rén hòu 。 wǎng rǔ chēng zhī fàn jun1 yǎn ,pái yǐn cái shēng qiáng gēng duàn 。 luò fēng sòng mǎ rù zhǎng guān ,hé shàn wèi kāi féng zhì quǎn 。 nà zhī shù dōu xiàng cǎo cǎo ,kè zhěn yōu dān kàn chūn lǎo 。[1] guī lái gǔ báo miàn wú gāo ,yì qì chōng tóu bìn jīng shǎo 。 yù diāo xiǎo shuō gàn tiān guān ,zōng sūn bú diào wéi shuí lián 。 míng cháo xià yuán fù xī dào ,kōng dòng xù bié zhǎng rú tiān 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

李贺