首页 > 古诗词 >>正文

同严逸人东溪泛舟

古诗词 时间:2021-10-14 09:01:41 作者:小悦
【http://www.hnminge.com - 好文章网】
同严逸人东溪泛舟
作者:钱起 子陵江海心,高迹此闲放。渔舟在溪水,曾是敦夙尚。
朝霁收云物,垂纶独清旷。寒花古岸傍,唳鹤晴沙上。
纷吾好贞逸,不远来相访。已接方外游,仍陪郢中唱。
欢言尽佳酌,高兴延秋望。日暮浩歌还,红霞乱青嶂。
  拼音解读   zǐ líng jiāng hǎi xīn ,gāo jì cǐ xián fàng 。yú zhōu zài xī shuǐ ,céng shì dūn sù shàng 。
cháo jì shōu yún wù ,chuí lún dú qīng kuàng 。hán huā gǔ àn bàng ,lì hè qíng shā shàng 。
fēn wú hǎo zhēn yì ,bú yuǎn lái xiàng fǎng 。yǐ jiē fāng wài yóu ,réng péi yǐng zhōng chàng 。
huān yán jìn jiā zhuó ,gāo xìng yán qiū wàng 。rì mù hào gē hái ,hóng xiá luàn qīng zhàng 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关

钱起